Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Institut za hortikulturu

Institut za hortikulturu je Institut sa najdužom tradicijom na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Naime, Institut je svoj rad započeo kao Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu, koji je osnovan odlukom Savjeta Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, 21.04.2003. godine.

Ministarstvo nauke i tehnologije u Banjoj Luci, potvrdilo je ispunjenost uslova za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti od strane Instituta, donošenjem Rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, 27.05.2003. Na osnovu člana 36. stava 1 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 48/02, 63/02 i 97/04) i člana 2. Pravilnika o obliku i sadržaju evidencije instituta (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 80/03), Ministarstvo nauke i tehnologije donijelo je Rješenje o upisu Instituta u Registar naučnoistraživačkih ustanova, 19.11.2004 godine.

Insitut je 13.05.2014. godine preregistrovan pod novim, sadašnjim nazivom u Institut za Hortikulturu u registru naučnoistraživačkih ustanova Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. U okviru Instituta, svoje aktivnosti realizuje 16 istraživača (2 redovna profesora, 4 vanredna profesora, 4 docenta, 5 magistara i 1 diplomirani inženjer poljoprivrede), 1 stručni saradnik i 4 laboranta. Institut ostvaruje sredstva po osnovu rada na naučno istraživačkim projektima i programima, na osnovu pružanja usluga u okviru utvrđene djelatnosti Instituta, grantova kao i ostalih izvora u skladu sa zakonom.

U Institutu se obrazuje Naučno vijeće kao stručni organ Instituta. Radom Instituta rukovodi rukovodilac Instituta. Rukovodioca Instituta imenuje i razrješava dekan Poljoprivrednog fakulteta na prijedlog Naučnog vijeća Instituta. Unutrašnja organizacija, djelokrug i način rada organa Instituta uređeni su Stautom Fakulteta i Pravilnikom o radu instituta Fakulteta.

Djelatnost instituta

Institut obavlja naučnoistraživačku djelatnost i stručne usluge iz oblasti hortikulture, odnosno: voćarstva; vinogradarstva i vinarstva; povrtarstva, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gljivarstva; ukrasnih biljaka i hortikulturnog i pejzažnog uređenja prostora; proizvodnje i sertifikacije sadnog i sjemenskog materijala; zaštite zdravlja hortikulturnih biljaka u dijelu vizuelne i laboratorijske dijagnostike, kontrole i monitoringa štetnih organizama; biotehnologije, fiziologije i ishrane, genetike i oplemenjivanja, sistema i ekonomičnosti gajenja hortikulturnih biljaka, adaptacija hortikulturnih biljaka na klimatske promjene i izradu i reviziju voćarske i vinogradarske rejonizacije, uključujući katastar voćnjaka i vinograda; kao i laboratorijske analize proizvoda hortikulturnih biljaka (svježi plodovi i prerađevine – vino, voćne rakije, marmelade, džemovi, sušeni plodovi i sl.) u skladu sa upisanim djelatnostima Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta.

Naučno-istraživačka djelatnost

Institut obavlja naučnoistraživačku djelatnost, kroz različite istraživačke programe, i to:

Stručna djelatnost

Institut, takođe obavlja i pruža stručne usluge kroz:

 

Usluge

Kontrola proizvodnje sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka

kontrola proizvodnje sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka

Laboratorija za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka pruža usluge kontrole procesa proizvodnje sadnog materijala poljoprivrednih biljaka (voćke, vinova loza, hmelj i višegodišnje ukrasne biljke), kao i rasada povrća i cvijeća, a na osnovu ovlaštenja izdatih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. U okviru kontrole obavljaju se kontrola kvaliteta i sortne čistoće sadnog materijala i rasada, kao i laboratorijska ispitivanja zdravstvene ispravnosti sadnog materijala i rasada.

Nakon obavljene kontrole, Poljoprivredni fakultet izdaje uvjerenja i sertifikate o sortnoj čistoći i zdravstvenoj ispravnosti kontrolisanog biljnog materijala.

Kontrola proizvodnje sjemenskog krompira

 

U okviru Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka radi se i kontrola proizvodnje sjemenskog krompira.

Dva glavna zadatka kontrole sjemenskog usjeva su kontrola sortne čistoće i utvrđivanje zdravstvenog stanja. Prilikom izlaska na teren, kontrola sortne čistoće se radi u polju, dok se utvrđivanje zdravstvenog stanja obavlja, najprije vizuelnom kontrolom u polju, a zatim obaveznim testiranjem u laboratoriji.

Kontrola se vrši radi dobijanja sertifikata o priznavanju usjeva i stavljanja u promet sertifikovanog sjemena određene kategorije.

Usluge odjeljenja za nematologiju

Usluge nematode 1

Odjeljenje za nematologiju posjeduje ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske za zvanične inspekcijske analize prisutva karantinskih i ekonomskih štenih nematoda.

Takođe posjeduje ovlašćenje Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH za laboartorijsku dijagnostiku karantinskih nematoda krompira za potrebe realizacije posebnog nadzora karantinskih organizama krompira. Vrši usluge testiranja efikasnosti preparata za suzbijanje fitoparazitnih nematoda.

 

Cjenovnik usluga laboratorijskog testiranja za 2017. godinu

Laboratorije instituta

Laboratorija za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka

Laboratorija za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikultu

Laboratorija za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka radi u okviru Instituta za hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta, a sastoji se iz pet Odjeljenja raspoređenih u četiri odvojene laboratorije, u stakleniku i dva mrežanika.

Šef laboratorije: dr Gordana Đurić

Laboratorija za histologiju i citogenetiku

noimg

Laboratorija za histologiju i citogenetiku je osnovana 2007. godine.

Osnovni istraživački program laboratorije obuhvata cito-genetičke i cito-histološke aspekte embriologije u formiranju i relaizaciji rodnog potencijala poljoprivrednih biljaka, kao i cito-histološke aspekte održivosti plodova po berbi i tokom čuvanja.

Istraživanja od posebnog značaja u laboratoriji obuhvataju diferencijaciju muškog i ženskog gametofita voćaka u interakciji agro- i pomotehničkih zahvata sa procesima zametanja plodova, i proučavanje embriogeneze i aposporije u funkciji kontrole rodnosti.

Laboratorijske tehnike istraživanja bazirane su na opremi za izradu trajnih histoloških preparata, mikrotomu, mikroskopskim lupama, svetlosnom mikroskopu, invertnom svetlosnom mikroskopu i fluorescentnom mikroskopu.

Šef laboratorije: Prof. dr Nikola Mićić

Laboratorija za pomologiju i biotehnologiju u hortikulturi

noimg

Laboratorija za pomologiju i biotehnologiju u hortikulturi se najviše bavi proučavanjem morfoloških, fizioloških i biotehnoloških karakteristika ploda poljoprivrednih biljaka, u cilju njihove sortne (genotipske) karakterizacije i privredno biološke standardizacije.

Istraživački program laboratorije obuhvata i proučavanja koja se odnose na ocjenu genetičke varijabilnosti germplazme u cilju biohemijske karakterizacije biljnog materijala koja uključuje analize izoenzima i molekularne karakterizacije. Laboratorijske tehnike istraživanja bazirane su na opremi za izolaciju, prečišćavanja i kvantifikaciju ukupne genomske DNK, restrikcionu digestiju DNK, cikličnu reakciju polimerazom (PCR), kao i agaroznu gel elektroforezu i PAA gelsku elektroforezu.

Istraživanja od posebnog značaja obuhvataju dio analiza koje se odnose na molekularnu dijagnostiku patogena.

Šef laboratorije: Prof. dr Miljan Cvetković

Laboratorija za ampelografiju i vinarstvo

vinarstvo

Laboratorija za ampelografiju i vinarstvo je osnovana 2009. godine.

Laboratorija za ampelografiju i vinarstvo je prevashodno namijenjena radu studenata, naučno-istraživačkom i stručnom radu. U laboratoriji se realizuju vježbe I istraživanja vezana za prvi i drugi ciklus studija. Laboratorija je opremljena za izvođenje većeg broja analiza iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, od kojih treba posebno pomenuti: determinacija i opisivanje sorti vinove loze, određivanje hemijskog sastava grožđa, određivanje mehaničkog sastava grožđa, određivanje momenta berbe, utvrđivanje stanja rodnosti okaca, davanje preporuke za rezidbu vinove loze itd. U tokusu aktivnosti na dodatnom opremanju laboratorije, kako bi se stvorili neophodni preduslovi za analize određivanja hemijskog sastava vina i jakih alkoholnih pića. Tako opremljena laboratorija bi imala neophodne kapacitete da započne i sa aktivnostima usluga za proizvođače vina i rakije.

Šef laboratorije:  Doc. dr Tatjana – Jovanović Cvetković

Laboratorija za tretman plodova nakon berbe

03aLaboratorija za tretman plodova - Copy

Osnovni istraživački program Laboratorije za tretman plodova nakon berbe obuhvata proučavanje održivosti ploda nakon berbe i tokom skladištenja do neposredne upotrebe.

Istraživanja od posebnog značaja obuhvataju proučavanje anatomsko-morfološke predispozicije ploda ka kontrolisanim uslovima skladištenja. Laboratorija vrši usluge pomološke deskripcije ploda, određivanja osnovnih fizičko-biohemijskih parametara ploda, stepena zrelosti ploda i usluge kontrole procesa skladištenja. Istraživačku opremu u laboratoriji čine refraktometar, kolorimetar i uređaji za mjerenje uslova skladištenja u hladnjačama.

U sklopu laboratorije nalazi se i eksperimentalna hladnjača.

Šef laboratorije: Prof. dr Miljan Cvetković

Laboratorija za mikroskopiju

noimg

Laboratorija za mikroskopiju je opremljena vrhunskim mikroskopima i binokularima koji pružaju mogućnost kvalitetnog i pouzdnog rada.

Oprema laboratorije obuhvata svjetlosni motorizovani mikroskop Nikon Eclipse Ni-E, invertni mikroskop Nikon  Eclipse Ti-U sa Normanski optikom i lupu Nikon SMZ 745T. Softverski program i kamere omogućavaju pravljenje vrhunskih fotografija te raznovrstna mjerenja  posmatranih objekata. Oprema laboratorije se koristi za realizaciju istraživačkih projekata u zemlji i inostranstvu. Laboratorijski prostor i savremena oprema pružaju mogućnost studentima, osnovnih, master i doktorskih studija za kvalitetan istraživački rad.

Najznačajnije aktivnosti su iz oblasti biljne histologije, fitonematologije,  fitopatologije i herbologije.

Šef laboratorije: Prof. dr Nikola Mićić
Rukovodilac instituta
Prof. dr Miljan Cvetković
Tel: + 387 51 330-938
E- mail: miljan.cvetkovic@agro.unibl.org