Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Institut za stočarstvo

Savjet Poljoprivrednog fakulteta je 21.4.2003. donio Odluku, br. 269-2/2/03, o osnivanju Institut za stočarstvo, kao istraživačko-razvojnog instituta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske (br. Rješenja; 06/6-61-366/04) od 19.11.2004. godine upisan je u registar naučnoistraživačkih ustanova kod Ministarstva nauke i tehnologije pod rednim brojem 6.

Struktura zaposlenih u Institutu za stočarstvo:

Institut za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obavlja naučnoistraživačku djelatnost i stručne usluge iz oblasti animalne proizvodnje i mljekarstva, odnosno: govedarstva, ovčarstva, kozarstva, konjarstva, svinjarstva, živinarstva, morske i slatkovodne akvakulture i ribarstva, pčelarstva, hrane za životinje i ishrane domaćih životinja, biotehnologije u animalnoj proizvodnji, selekcije i oplemenjivanja gajenih životinja, proizvodnje i kontrole proizvoda animalnog porijekla, u skladu sa upisanim djelatnostima Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta.

Institut obavlja naučnoistraživačku djelatnost kroz različite istraživačke programe, i to:

Usluge

Institut za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obavlja i pruža stručne usluge kroz:

Prenošenje naučnih i stručnih saznanja u praksu, projektovanje i izrada studija, planova i praktičnih rješenja

koze

Jedna od djelatnosti Instituta za stočarstvo je transfer naučnih dostignuća iz oblasti stočarstva do proizvođača i njihova primjena u praksi, neposredno u saradnji sa farmerima i drugim institucijama iz oblasti poljoprivrede.
Jedan od zadataka je podizanje nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača o značaju proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane za životinje, značaju pravilne i kvalitetne ishrane, gajenja domaćih životinja, a sve u svrhu dobijanja kvantitativno i kvalitativno boljih proizvoda animalnog porijekla za ljudsku ishranu. Institut za stočarstvo izrađuje poslovne planove, daje stručna mišljenja, stručne savjete, znanja, instrukcije i prenosi praktične vještine farmerima. Učestvuje u prikupljanju i obradi podataka iz oblasti stočarstva. Institut pruža usluge projektovanja i izrade studija, planova i praktičnih rješenja iz domena proizvodnje u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjarstvu, živinarstvu, konjarstvu, ribarstvu, pčelarstvu i dr. Institut posjeduje opremu za praćenje mikroklimatskih parametara u objektima za gajenje životinja. Na osnovu posmatranih parametara daju se preporuke u cilju stvaranja povoljnog mikroklimata u objektima za smještaj životinja, a posljedično tome i postizanja boljih proizvodnih rezultata i zdravstvenog statusa gajenih životinja.

Usluge ispitivanja i analiza kvaliteta hrane za životinje

ispitivanje

Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje osposobljena je za ispitivanje hemijskog sastava i hranljive vrijednosti stočnih hraniva i gotovih koncentratnih smjesa. Sve analize hrane za životinje rade se klasičnom hemijskom analizom (Weende metod).
U laboratoriji za kontrolu kvaliteta hrane za životinje rade se sledeće analize hemijskog sastava hrane: vlaga, etarski ekstrakt (sirove masti), sirova vlakna (sirova celuloza), sirovi proteini, bezazotne ekstraktivne materije (BEM) i pepeo.

Usluge ispitivanja efekata hrane u okviru laboratorije za akvakulturu

akvakultura

U laboratoriji za akvakulturu pružaju se usluge ispitivanja efekata hrane različitog sastava na koeficijent konverzije i karakteristike rasta gajenih riba različitih uzrasnih kategorija (od  izvale do konzumne veličine).

Ogledni pčelinjak

pcelinja

Prenošenje naučnih i stručnih saznanja u praksu – teoretska i primjena naučnih i stručnih saznanja iz oblasti pčelarstva na oglednom pčelinjaku Poljoprivrednog fakulteta, kako za potrebe nastave (studenti), tako i za potrebe pčelara praktičara.
Povezivanje sa proizvođačima voća, povrća, industrijskog i ljekovitog bilja na širem području grada Banjaluka i mogućnost uslužnog oprašivanja biljnih vrsta.

Laboratorije instituta

Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje

Laboratorija_za_kontrolu_hrane

Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje je osnovana 2010. godine.

Laboratorija je osposobljena za ispitivanje hemijskog sastava i hranljive vrijednosti stočnih hraniva i gotovih koncentratnih smjesa. Sve analize hrane za životinje rade se klasičnom hemijskom analizom (Weende metod) – Rješenje o ispunjenosti uslova za rad Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, 09-335-20361/10, od 25.11.2010. godine. Pored hemijske analize stočne hrane, u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta hrane za životinje se vrši izvođenje vježbi iz oblasti ishrane životinja i proizvodnje i prerade mlijeka za studente prvog i drugog ciklusa studijskog programa Animalna proizvodnja na Poljoprivrednom fakultetu. Takođe, u laboratoriji je urađen ili se radi značajan dio ispitivanja u sklopu diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija na Poljoprivrednom i drugim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci, kao i veći broj naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Vlade Republike Srpske i međunarodnih naučnih institucija.

Šef laboratorije : Prof. dr Milanka Drinić

Laboratorija za akvakulturu

akvakulturu

Laboratorija za akvakulturu osnovana je 2012. godine.

Istraživački program laboratorije za akvakulturu obuhvata: ispitivanje kvaliteta vode i uticaja na gajene vrste riba, ispitivanje kvaliteta hrane za ribu i karakteristika rasta gajenih vrsta riba različitih uzrasnih kategorija, selekcija dužičaste pastrmke, uspostavljanje sistema akvaponije i drugih sistema gajenja.Laboratorija za akvakulturu opremljena je sistemom za vodosnabdijevanje sa protočnim akvarijumima i tankovima različitih zapremina za različite vrste riba, uređajima za analizu i praćenje kvaliteta vode u akvarijumima i tankovima u kojima se realizuju eksperimenti, opremom za obilježavanje riba pasivnim integrisanim čipovima i drugom pratećom opremom. Laboratorijska istraživanja obuhvataju: istraživanja od perioda embrionalnog (od oplodnje do izvale) i postembrionalnog razvoja jedinki do konzumnih veličina različitih vrsta riba, uticaj temperature, sadržaja kiseonika i drugih materija u vodi na iskoristivost hrane, koeficijent konverzije hrane i analize karakteristika rasta riba, analizu uticaja različitih hemijskih preparata na ribe (testovi toksičnosti), istraživanja primjene nanomaterijala u održavanju kvaliteta uzgojne sredine, pripremu uzoraka za različite tipova analiza (histološke i dr.).

Šef laboratorije: Prof. dr Nebojša Savić

Pčelinjak

pcelinjak

Pčelinjak podignut 2007. godine.

Osnovna istraživačka aktivnost oglednog pčelinjaka je formiranje banke gena testiranih matica iz selekcijskih centara u BiH, domaće kranjske autohtone rase medonosne pčele, kao i istraživanje i primjena novih tehnika pčelarenja. Od istraživačkih tehnika koriste se morfometrijska istraživanja, izračunavanje kubitalnog indeksa pčela, diskoidalni pomak, dumb-bell indeks, njihove međusobne korelacije, određivanje boje prstenova na zatku pčele, dužina jezika, kao i istraživanje bioloških osobina kranjske rase pčela, primjenom novih tehnika pčelarenja. U laboratorijskim kontrolisanim uslovima sprovode se istraživanja na polju adekvatne ishrane pčela čvrstom i tečnom hranom za pčele, zavisno od godišnjeg doba.

U dosadašnjem periodu ogledni pčelinjak je poslužio za eksperimentalni rad pri izradi nekoliko završnih i master radova.

Šef laboratorije: Doc.dr Goran Mirjanić
Rukovodilac instituta
Prof. dr Nebojša Savić
Tel: + 387 51 330-977
E
mail:nebojsa.savic@agrofabl.org