Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Poljoprivredne nauke

3-Ciklus-studija---Baner-853x350

Od septembra na osnovu rješenja i dozvole od strane Ministarstva prosvjete i kulture, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, izvodi se nastava na trećem ciklusu akadaemskih studija Poljoprivredne nauke Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja i kritički procjenjuju istraživanja drugih, kao i razvoj novih tehnologija i postupaka koji doprinose opštem razvoju poljoprivredne proizvodnje i društva u cjelini.Akademske studije trećeg ciklusa visokog obrazovanja iz Poljoprivrednih nauka, se izvode u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa bodova (ECTS), kroz naučno- istraživački rad i nastavu. Studije trećeg ciklusa traju tri godine i imaju obim od 180 ECTS (evropski sistem prenosa bodova) uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ECTS na studiju prvog i drugog ciklusa Doktorska disertacija je završni dio studijskog programa trećeg ciklusa studija i vrednuje se sa 60 ECTS bodova.

Studije trećeg ciklusa obuhvataju različite oblike nastave: predavanja, rad u laboratoriji, poljski ogledi i terenski rad, seminarski radovi, konsultacije, samostalni studijski istraživački rad objavljivanje naučnih radova u priznatim naučnim publikacijama, priprema, izrada i odbrana doktorske disertacije).

Naučna polja, odnosno uže naučne oblasti istraživanja koje se izučavaju na studijskom programu trećeg ciklusa studija Poljoprivredne nauke su:

 1. Poljoprivredne biljne nauke:
  • Hortikultura,
  • Ratarstvo,
  • Zaštita zdravlja biljaka,
 2. Nauka o životinjama i mlijeku
 3. Ostale poljoprivredne nauke:
  • Agrarna ekonomija i ruralni razvoj.

Završetkom akademskih studija na studijskom programu trećeg ciklusa Poljoprivredne nauke i odbrane doktorske disertacije, stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor poljoprivrednih nauka uz navođenje odgovarajućeg naučnog polja ili uže naučne oblasti i to:

Po završetku studija trećeg ciklusa obrazuju se stručnjaci sposobni za naučno-istraživački rad i primjenu naučnih dostignuća i novih tehnologija u naučnoj oblasti Poljoprivredne nauke.