Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Organizacija

Unutrašnja organizacija Poljoprivrednog fakulteta je uređena u skladu sa Statutom Univerziteta u Banjoj Luci. Osnovni rukovodni organi su Nastavno-naučno vijeće i Dekan. U strukturi unutrašnje organizacije nalaze se i vijeća studijskih programa, instituti i katedre. Na fakultetu postoje tri vijeća studijskih programa, i to: Vijeće studijskog programa Biljna proizvodnja, Vijeće studijskog programa Animalna proizvodnja i Vijeće studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Vijeća studijskih programa su operativna tijela Nastavno-naučnog vijeća. Vijeća studijskih programa razmatraju i daju prijedloge u vezi pitanja nastave prvog i drugog ciklusa predmetnih studija, te o akademskim, naučnim i stručnim pitanjima. Vijeća studijskih programa permanentno rade na inoviranju nastavnih planova i programa i unapređenju kvaliteta nastave.

Naučno-istraživački rad se odvija u okviru šest instituta. Na fakultetu postoji šest instituta: Institut za hortikulturu, Institut za ratarstvo, Institut za agroekologiju i zemljište, Institut za stočarstvo, Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj, Institut za reprodukciju domaćih životinja. U okviru šest instituta egzistira 17 laboratorija i dva računarska kabineta za potrebe naučno-istraživačkog rada, ali i nastavnog procesa.

U skladu sa matičnošću Poljoprivrednog fakulteta, odnosno studijskih programa, formirano je 12 katedri, od čega šest katedri pripada Studijskom programu biljna proizvodnja, 4 Studijskom programu animalna proizvodnja i 2 Studijskom programu agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Katedre predstavljaju skup srodnih predmeta.

Stručne službe fakulteta obavljaju poslove za potrebe nastavnog i naučno- istraživačkog rada.