Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Институт за хортикултуру

Институт за хортикултуру је Институт са најдужом традицијом на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци. Наиме, Институт је свој рад започео као Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру, који је основан одлуком Савјета Пољопривредног факултета у Бањој Луци, 21.04.2003. године.

Министарство науке и технологије у Бањој Луци, потврдило је испуњеност услова за обављање научноистраживачке дјелатности од стране Института, доношењем Рјешења о испуњености услова за обављање научноистраживачке дјелатности, 27.05.2003. На основу члана 36. става 1 Закона о научноистраживачкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 48/02, 63/02 и 97/04) и члана 2. Правилника о облику и садржају евиденције института („Службени гласник Републике Српске“ бр. 80/03), Министарство науке и технологије донијело је Рјешење о упису Института у Регистар научноистраживачких установа, 19.11.2004 године.

Инситут је 13.05.2014. године пререгистрован под новим, садашњим називом у Институт за Хортикултуру у регистру научноистраживачких установа Министарства науке и технологије Републике Српске. У оквиру Института, своје активности реализује 16 истраживача (2 редовна професора, 4 ванредна професора, 4 доцента, 5 магистара и 1 дипломирани инжењер пољопривреде), 1 стручни сарадник и 4 лаборанта. Институт остварује средства по основу рада на научно истраживачким пројектима и програмима, на основу пружања услуга у оквиру утврђене дјелатности Института, грантова као и осталих извора у складу са законом.

У Институту се образује Научно вијеће као стручни орган Института. Радом Института руководи руководилац Института. Руководиоца Института именује и разрјешава декан Пољопривредног факултета на приједлог Научног вијећа Института. Унутрашња организација, дјелокруг и начин рада органа Института уређени су Стаутом Факултета и Правилником о раду института Факултета.

Дјелатност института

Институт обавља научноистраживачку дјелатност и стручне услуге из области хортикултуре, односно: воћарства; виноградарства и винарства; повртарства, љековитог, зачинског и ароматичног биља, гљиварства; украсних биљака и хортикултурног и пејзажног уређења простора; производње и сертификације садног и сјеменског материјала; заштите здравља хортикултурних биљака у дијелу визуелне и лабораторијске дијагностике, контроле и мониторинга штетних организама; биотехнологије, физиологије и исхране, генетике и оплемењивања, система и економичности гајења хортикултурних биљака, адаптација хортикултурних биљака на климатске промјене и израду и ревизију воћарске и виноградарске рејонизације, укључујући катастар воћњака и винограда; као и лабораторијске анализе производа хортикултурних биљака (свјежи плодови и прерађевине – вино, воћне ракије, мармеладе, џемови, сушени плодови и сл.) у складу са уписаним дјелатностима Универзитета у Бањој Луци и Факултета.

Научно-истраживачка дјелатност

Институт обавља научноистраживачку дјелатност, кроз различите истраживачке програме, и то:

Стручна дјелатност

Институт, такође обавља и пружа стручне услуге кроз:

 

Услуге

Kонтрола производње садног материјала и расада хортикултурних биљака

kontrola proizvodnje sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka

Лабораторија за сертификацију садног материјала и расада хортикултурних биљака пружа услуге контроле процеса производње садног материјала пољопривредних биљака (воћке, винова лоза, хмељ и вишегодишње украсне биљке), као и расада поврћа и цвијећа, а на основу овлаштења издатих од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. У оквиру контроле обављају се контрола квалитета и сортне чистоће садног материјала и расада, као и лабораторијска испитивања здравствене исправности садног материјала и расада.

Након обављене контроле, Пољопривредни факултет издаје увјерења и сертификате о сортној чистоћи и здравственој исправности контролисаног биљног материјала.


Контрола производње сјеменског кромпира

   

У оквиру Лабораторије за сертификацију садног материјала и расада хортикултурних биљака ради се и контрола производње сјеменског кромпира.

Два главна задатка контроле сјеменског усјева су контрола сортне чистоће и утврђивање здравственог стања. Приликом изласка на терен, контрола сортне чистоће се ради у пољу, док се утврђивање здравственог стања обавља, најприје визуелном контролом у пољу, а затим обавезним тестирањем у лабораторији.

Контрола се врши ради добијања сертификата о признавању усјева и стављања у промет сертификованог сјемена одређене категорије.

Услуге одјељења за нематологију

Usluge nematode 1

Одјељење за нематологију посједује овлашћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске за званичне инспекцијске анализе присутва карантинских и економских штених нематода.

Такође посједује овлашћење Управе за заштиту здравља биља БиХ за лабоарторијску дијагностику карантинских нематода кромпира за потребе реализације посебног надзора карантинских организама кромпира. Врши услуге тестирања ефикасности препарата за сузбијање фитопаразитних нематода.

Цјеновник услуга лабораторијског тестирања за 2017. годину

 

Лабораторије института

Лабораторија за сертификацију садног материјала и расада хортикултурних биљака

Laboratorija za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikultu

Лабораторија за сертификацију садног материјала и расада хортикултурних биљака ради у оквиру Института за хортикултуру Пољопривредног факултета, а састоји се из пет Одјељења распоређених у четири одвојене лабораторије, у стакленику и два мрежаника.

Шеф лабораторије: др Гордана Ђурић

 

Лабораторија за хистологију и цитогенетику

noimgЛабораторија за хистологију и цитогенетику је основана 2007. године.

Основни истраживачки програм лабораторије обухвата цито-генетичке и цито-хистолошке аспекте ембриологије у формирању и релаизацији родног потенцијала пољопривредних биљака, као и цито-хистолошке аспекте одрживости плодова по берби и током чувања.

Истраживања од посебног значаја у лабораторији обухватају диференцијацију мушког и женског гаметофита воћака у интеракцији агро- и помотехничких захвата са процесима заметања плодова, и проучавање ембриогенезе и апоспорије у функцији контроле родности.

Лабораторијске технике истраживања базиране су на опреми за израду трајних хистолошких препарата, микротому, микроскопским лупама, светлосном микроскопу, инвертном светлосном микроскопу и флуоресцентном микроскопу.

Шеф лабораторије: Проф. др Никола Мићић

 

Лабораторија за помологију и биотехнологију у хортикултури

noimg

Лабораторија за помологију и биотехнологију у хортикултури се највише бави проучавањем морфолошких, физиолошких и биотехнолошких карактеристика плода пољопривредних биљака, у циљу њихове сортне (генотипске) карактеризације и привредно биолошке стандардизације.

Истраживачки програм лабораторије обухвата и проучавања која се односе на оцјену генетичке варијабилности гермплазме у циљу биохемијске карактеризације биљног материјала која укључује анализе изоензима и молекуларне карактеризације. Лабораторијске технике истраживања базиране су на опреми за изолацију, пречишћавања и квантификацију укупне геномске ДНК, рестрикциону дигестију ДНК, цикличну реакцију полимеразом (PCR), као и агарозну гел електрофорезу и PAA гелску електрофорезу.

Истраживања од посебног значаја обухватају дио анализа које се односе на молекуларну дијагностику патогена.

Шеф лабораторије: Проф. др. Миљан Цветковић 

Лабораторија за ампелографију и винарство

vinarstvo

Лабораторија за ампелографију и винарство је основана 2009. године. Лабораторија за ампелографију и винарство је превасходно намијењена раду студената, научно-истраживачком и стручном раду. У лабораторији се реализују вјежбе И истраживања везана за први и други циклус студија. Лабораторија је опремљена за извођење већег броја анализа из области виноградарства и винарства, од којих треба посебно поменути: детерминација и описивање сорти винове лозе, одређивање хемијског састава грожђа, одређивање механичког састава грожђа, одређивање момента бербе, утврђивање стања родности окаца, давање препоруке за резидбу винове лозе итд. У токусу активности на додатном опремању лабораторије, како би се створили неопходни предуслови за анализе одређивања хемијског састава вина и јаких алкохолних пића. Тако опремљена лабораторија би имала неопходне капацитете да започне и са активностима услуга за произвођаче вина и ракије.

Шеф лабораторије:  Доц. др Татјана – Јовановић Цветковић

Лабораторија за третман плодова након бербе

vinarstvo

Основни истраживачки програм Лабораторије за третман плодова након бербе обухвата проучавање одрживости плода након бербе и током складиштења до непосредне употребе.

Истраживања од посебног значаја обухватају проучавање анатомско-морфолошке предиспозиције плода ка контролисаним условима складиштења. Лабораторија врши услуге помолошке дескрипције плода, одређивања основних физичко-биохемијских параметара плода, степена зрелости плода и услуге контроле процеса складиштења. Истраживачку опрему у лабораторији чине рефрактометар, колориметар и уређаји за мјерење услова складиштења у хладњачама.

У склопу лабораторије налази се и експериментална хладњача.

Шеф лабораторије: Проф. др. Миљан Цветковић

Лабораторија за микроскопију

noimg

Лабораторија за микроскопију је опремљена врхунским микроскопима и бинокуларима који пружају могућност квалитетног и поуздног рада.

Опрема лабораторије обухвата свјетлосни моторизовани микроскоп Никон Eclipse Ni-E, инвертни микроскоп Никон  Eclipse Тi-U са Нормански оптиком и лупу Никон СМЗ 745Т. Софтверски програм и камере омогућавају прављење врхунских фотографија те разноврстна мјерења  посматраних објеката. Опрема лабораторије се користи за реализацију истраживачких пројеката у земљи и иностранству. Лабораторијски простор и савремена опрема пружају могућност студентима, основних, мастер и докторских студија за квалитетан истраживачки рад.

Најзначајније активности су из области биљне хистологије, фитонематологије,  фитопатологије и хербологије.

Шеф лабораторије: Проф. др. Никола Мићић
Руководилац института
Проф. др Миљан Цветковић
Тел: + 387 51 330-938
E- mail: miljan.cvetkovic@agro.unibl.org