Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Институт за сточарство

Савјет Пољопривредног факултета је 21.4.2003. донио Одлуку, бр. 269-2/2/03, о оснивању Институт за сточарство, као истраживачко-развојног института Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, а Рјешењем Министарства науке и технологије Републике Српске (бр. Рјешења; 06/6-61-366/04) од 19.11.2004. године уписан је у регистар научноистраживачких установа код Министарства науке и технологије под редним бројем 6.

Структура запослених у Институту за сточарство:

Институт за сточарство Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци обавља научноистраживачку дјелатност и стручне услуге из области анималне производње и мљекарства, односно: говедарства, овчарства, козарства, коњарства, свињарства, живинарства, морске и слатководне аквакултуре и рибарства, пчеларства, хране за животиње и исхране домаћих животиња, биотехнологије у анималној производњи, селекције и оплемењивања гајених животиња, производње и контроле производа анималног поријекла, у складу са уписаним дјелатностима Универзитета у Бањој Луци и Факултета.

Институт обавља научноистраживачку дјелатност кроз различите истраживачке програме, и то:

Услуге

Институт за сточарство Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци обавља и пружа стручне услуге кроз:

Преношење научних и стручних сазнања у праксу, пројектовање и израда студија, планова и практичних рјешења

koze

Једна од дјелатности Института за сточарство је трансфер научних достигнућа из области сточарства до произвођача и њихова примјена у пракси, непосредно у сарадњи са фармерима и другим институцијама из области пољопривреде.

Један од задатака је подизање нивоа знања пољопривредних произвођача о значају производње здравствено безбједне хране за животиње, значају правилне и квалитетне исхране, гајења домаћих животиња, а све у сврху добијања квантитативно и квалитативно бољих производа анималног поријекла за људску исхрану.

Институт за сточарство израђује пословне планове, даје стручна мишљења, стручне савјете, знања, инструкције и преноси практичне вјештине фармерима. Учествује у прикупљању и обради података из области сточарства. Институт пружа услуге пројектовања и израде студија, планова и практичних рјешења из домена производње у говедарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, коњарству, рибарству, пчеларству и др.

Институт посједује опрему за праћење микроклиматских параметара у објектима за гајење животиња. На основу посматраних параметара дају се препоруке у циљу стварања повољног микроклимата у објектима за смјештај животиња, а посљедично томе и постизања бољих производних резултата и здравственог статуса гајених животиња.

Услуге испитивања и анализа квалитета хране за животиње

ispitivanje

Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње оспособљена је за испитивање хемијског састава и хранљиве вриједности сточних хранива и готових концентратних смјеса. Све анализе хране за животиње раде се класичном хемијском анализом (Weende метод).

У лабораторији за контролу квалитета хране за животиње радe се следеће анализе хемијског састава хране: влага, етарски екстракт (сирове масти), сирова влакна (сирова целулоза), сирови протеини, безазотне екстрактивне материје (БЕМ) и пепео.

Услуге испитивања ефеката хране у оквиру лабораторије за аквакултуру

 akvakultura

У лабораторији за аквакултуру пружају се услуге испитивања ефеката хране различитог састава на коефицијент конверзије и карактеристике раста гајених риба различитих узрасних категорија (од  извале до конзумне величине).

Огледни пчелињак

pcelinja

Преношење научних и стручних сазнања у праксу – теоретска и примјена научних и стручних сазнања из области пчеларства на огледном пчелињаку Пољопривредног факултета, како за потребе наставе (студенти), тако и за потребе пчелара практичара.

Повезивање са произвођачима воћа, поврћа, индустријског и љековитог биља на ширем подручју града Бањалука и могућност услужног опрашивања биљних врста.

Лабораторије института

Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње

Laboratorija_za_kontrolu_hrane

Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње је основана 2010. године.

Лабораторија је оспособљена за испитивање хемијског састава и хранљиве вриједности сточних хранива и готових концентратних смјеса. Све анализе хране за животиње раде се класичном хемијском анализом (Wеенде метод) – Рјешење о испуњености услова за рад Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, 09-335-20361/10, од 25.11.2010. године.

Поред хемијске анализе сточне хране, у Лабораторији за контролу квалитета хране за животиње се врши извођење вјежби из области исхране животиња и производње и прераде млијека за студенте првог и другог циклуса студијског програма Анимална производња на Пољопривредном факултету. Такође, у лабораторији је урађен или се ради значајан дио испитивања у склопу дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација на Пољопривредном и другим факултетима Универзитета у Бањој Луци, као и већи број научно-истраживачких пројеката финансираних од стране Владе Републике Српске и међународних научних институција.

Шеф лабораторије : Проф. др Миланка Дринић

Лабораторија за аквакултуру

akvakulturu

Лабораторија за аквакултуру основана је 2012. године.

Истраживачки програм лабораторије за аквакултуру обухвата: испитивање квалитета воде и утицаја на гајене врсте риба, испитивање квалитета хране за рибу и карактеристика раста гајених врста риба различитих узрасних категорија, селекција дужичасте пастрмке, успостављање система аквапоније и других система гајења.

Лабораторија за аквакултуру опремљена је системом за водоснабдијевање са проточним акваријумима и танковима различитих запремина за различите врсте риба, уређајима за анализу и праћење квалитета воде у акваријумима и танковима у којима се реализују експерименти, опремом за обиљежавање риба пасивним интегрисаним чиповима и другом пратећом опремом.

Лабораторијска истраживања обухватају: истраживања од периода ембрионалног (од оплодње до извале) и постембрионалног развоја јединки до конзумних величина различитих врста риба, утицај температуре, садржаја кисеоника и других материја у води на искористивост хране, коефицијент конверзије хране и анализе карактеристика раста риба, анализу утицаја различитих хемијских препарата на рибе (тестови токсичности), истраживања примјене наноматеријала у одржавању квалитета узгојне средине, припрему узорака за различите типова анализа (хистолошке и др.).

Шеф лабораторије: Проф. др Небојша Савић

Пчелињак

pcelinjak

Пчелињак подигнут 2007. године.

Основна истраживачка активност огледног пчелињака је формирање банке гена тестираних матица из селекцијских центара у БиХ, домаће крањске аутохтоне расе медоносне пчеле, као и истраживање и примјена нових техника пчеларења. Од истраживачких техника користе се морфометријска истраживања, израчунавање кубиталног индекса пчела, дискоидални помак, dumb-bell индекс, њихове међусобне корелације, одређивање боје прстенова на затку пчеле, дужина језика, као и истраживање биолошких особина крањске расе пчела, примјеном нових техника пчеларења.

У лабораторијским контролисаним условима спроводе се истраживања на пољу адекватне исхране пчела чврстом и течном храном за пчеле, зависно од годишњег доба.

У досадашњем периоду огледни пчелињак је послужио за експериментални рад при изради неколико завршних и мастер радова.

Шеф лабораторије: Доц.др Горан Мирјанић


  Руководилац института
Проф. др Небојша Савић
Тел: + 387 51 330-977
E
mail:nebojsa.savic@agro.unibl.org