Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Институт за економику пољопривреде и рурални развој

Институт за економику пољопривреде основан је 21.04.2005. године и уписан у Регистар научно-истраживачких установа код Министарства науке и технологије Републике Српске 22.12.2005. године, а 2013. године промјенио је име у Институт за економику пољопривреде и рурални развој.

Истраживачки тим института чини седам доктора наука, један магистар наука и један сарадник. Научноистраживачку дјелатност и стручне услуге институт обавља из области пољопривреде и руралног развоја – aгроменаџмента; предузетништва; планирања у агробизнису; маркетинг; тржишта и истраживања тржишта пољопривредних производа; економике и организације у пољопривреди; међународних интеграција; трошкова и калкулација; инвестиција у пољопривреди; руралног финансирања; управљања пројектима; пољопривредног књиговодства; анализе пословања пољопривредних газдинстава; метода избора оптималне пољопривредне производње; политике и програмирања руралног развоја; пољопривредног савјетодавства; задругарства и других асоцијација у пољопривреди; регионалног развоја и руралног туризма.

Услуге

Израда стратешких и програмских докумената, планова, студија и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја

noimg

Института за економику пољопривреде и рурални развоја пружа услуге преношења научних и стручних сазнања из области економике пољопривреде и руралног развоја у практичну примјену; израде стратешких и програмских докумената, и планова из подручја пољопривреде и руралног развоја; израде приједлога и анализа ефеката политике подстицања развоја пољопривреде и сеоских подручја; израде студија, анализа и пословних планова у домену пољопривреде и руралног развоја; образовања у области економике пољопривреде и руралног развоја; истраживања тржишта и испитивања јавног мнења; организовања састанака и пословних сајмова; израде и ревизије, те реализације развојних и примијењених пројеката и студија из подручја пољопривреде и руралног развоја и консалтинг и маркетнинг услуге.

Институт за економику пољопривреде и рурални развој је до сада реализовао одређени број научноистражувачких и стручних пројеката и програма за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Министарства науке и технологије Републике Српске, одређени броја општина у Републици Српској и за неке владине и међународне организције.

Савјетодавни центар за рурални развој

noimg

У оквиру Института за економику пољопривреде и рурални развој дјелује Савјетодавни центар за рурални развој. Центар је основан 2011. године као резултат учешћа Пољопривредног факултета у Бањој Луци у ТЕМПУС Пројекту успостављања савјетодавне мреже за рурални развој у  земљама западног Балкана, кроз реформу наставних планова (WBREN). Центар посједује салу са 15 персоналних рачунара и осталом пратећом информатичком опремом и погодан је за одржавање обука за мање групе полазника.

Циљ оснивања и рада Центра је пружање подршке у реализацији наставе на другом циклусу студија за студенте усмјерења Рурални развој и Агробизнис и тренинга за савјетодавце и остало особље које је везано за практичну реализацију активности из домена руралног развоја, потенцирајући усвајање нових знања о руралном развоју и нових метода учења у наставном процесу. Поред ових активности, Центар своју дјелатност реализује и кроз организовање округлих столова, трибина и стручних предавања, намјењених студентима и другим заинтересованим учесницима у циљу унапређења њихових знања и вјештина. Захваљујући Центру и његовим активностима студенти имају редовнији приступ информацијама и имају више прилика за размјену стручних мишљења што значајно доприноси повећању њихових компетенција.
Руководилац института
Проф. др Жељко Вашко
Тел
: + 387 51 330-929
E- mail: zeljko.vasko@agro.unibl.org